O projekte

Cestné tunely sú už dnes neoddeliteľnou súčasťou našej cestnej infraštruktúry. S rozvojom a nárastom dopravy reflektujú aj technickú a ekonomickú vyspelosť spoločnosti. Mnohé príklady z praxe nám ukázali, že ich návrh, výstavba, prevádzka a údržba si vyžaduje okrem veľkého množstva finančných prostriedkov aj vysokokvalifikovaných stavebných inžinierov – projektantov, budúcich zástupcov zhotoviteľov, dozorov, ako aj profesie súvisiace s prevádzkou a údržbou cestných tunelov. Úroveň ich prípravy a vzdelávania, pri vzrastajúcom počte týchto náročných inžinierskych stavieb, je nesmierne dôležitá a na dlhé roky bude určovať rozvoj a kvalitu dopravnej infraštruktúry v SR a ČR. Cieľom predkladaného projektového zámeru je vytvoriť vzdelávaciu platformu medzi dvojicou významných technických univerzít v predmetnom pohraničnom regióne, ktorá inovatívnym spôsobom zatraktívni a podporí vzdelávanie študentov v oblasti staviteľstva a prevádzky cestných tunelov, a to predovšetkým prostredníctvom moderného e-learningu, zaujímavých exkurzií, školení a výmenných prednášok s účasťou odborníkov z praxe.

Základné informácie o projekte

Akronym: TUNEDU
ITMS kód projektu: 304011AYU8 Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020
Termín realizácie projektu: september 2021 – február 2023 Celkové oprávnené výdavky projektu: 168 298,29 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 157 165,76 EUR

  • z toho výška NFP zo zdrojov EFRR: 143 053,54‬ EUR
  • z toho výška NFP zo štátneho rozpočtu: SR 11 394,60‬‬ EUR a ČR 2 717,61 EUR

Projekt podporený v rámci výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Aktivity projektu

Spôsob realizácie plánovaných aktivít projektu so zameraním na zatraktívnenie a najmä zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania v oblasti projekcie, prípravy, výstavby a prevádzky cestných tunelov a taktiež vytvorenia vzájomne prospešného partnerstva medzi dvojicou významných vzdelávacích inštitúcií s technickým zameraním v predmetnom pohraničnom regióne je možné definovať pomocou logicky nasledujúcich krokov, využívajúc pritom všetky dostupné nástroje v zmysle tzv. modern educational management. 

1) Prvým krokom v riešení projektu je vytvorenie spoločnej skupiny expertov z vysokoškolských pedagógov zapojených inštitúcií (partnerov projektu), ktorá bude doplnená o odborníkov z praxe. Toto partnerstvo bude mať pozitívny vplyv nielen na formovanie procesu výučby, ale aj na samotných pedagógov a školiteľov, pretože im umožní nadviazať a prehĺbiť vzájomné kontakty a zdieľať vedomosti a skúsenosti z ich odbornej špecializácie. Zastúpenie v tejto skupine budú mať špecializovaní experti podľa ich odborného zamerania (geotechnika, podzemné staviteľstvo, technológia a manažment).

2) Jadro projektu bude spočívať vo vytvorení systému e-vzdelávania orientovaného na prípravu, výstavbu a prevádzku cestných tunelov. K dosiahnutiu tohto cieľa bude zriadená spoločná webstránka  obsahujúca množstvo podrobných študijných materiálov a prednášok v grafickej forme, ktoré budú postupne vytvárané riešiteľmi projektu počas jeho realizácie.

3) Ďalšou časťou riešenia projektu bude organizácia spoločných exkurzií, počas ktorých sa študenti oboznámia so spôsobom výstavby, prevádzky a údržby cestných tunelov, pričom táto aktivita bude zabezpečená spolu s odborníkmi a spoločnosťami z praxe. Priestor tu bude venovaný aj zvlášť potrebnej správcovskej činnosti pozostávajúcej z diagnostiky, všetkých druhov prehliadok a inšpekcií tunelov.

4) Ďalšou časťou projektu sú školenie pedagógov/doktorandov a výmenné stáže študentov za účelom získania praxe pri využití nových technológií, zariadení a vzdelávacích postupov. Konkrétne pôjde o školenia na Simulátore riadenia tunelov (Simulátor), ktoré budú určené pre vybraných pedagógov/doktorandov HCP a vybraných študentov HCP, ktorí absolvujú prednášku o Simulátore v rámci prvého kola výmenných prednášok expertov. Takéto školenie sa z technických a edukačných dôvodov robí za prítomnosti minimálne 2 účastníkov (operátora dopravy a operátora technologického vybavenia tunela), a prípadne 1-6 pozorovateľov, ktorí sa následne na pozícii operátorov môžu vymeniť. 

5) Poslednú časť projektu predstavuje záverečné vzájomné stretnutie pedagógov, vybraných študentov a odborníkov z praxe za účelom výmeny skúseností a poznatkov z riešenia projektu, a to seminárnou formou a rozsiahlou diskusiou. Budú sa tu prezentovať, zdieľať a vymieňať získané prínosy a skúsenosti z riešenia projektu pre zvýšenie relevantnosti vzdelávania s ohľadom na požiadavky súčasnej stavebnej a prevádzkovej praxe v oblasti cestných tunelov. V rámci tohto stretnutia sa budú aj navrhovať ďalšie opatrenia do budúcnosti, aby vzniknuté partnerstvo a začatá spolupráca pokračovala aj v iných formách po skončení financovania projektu.