Riešitelia projektu

Projekt bude čiastočne riešený a realizovaný v rámci kapacít Vedúceho partnera projektu/žiadateľa, ktorým je Žilinská univerzita v Žiline a čiastočne v rámci kapacít Hlavného cezhraničného partnera, ktorým bude Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) ako verejná vysoká škola univerzitného typu poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia. Svojou viac ako 65 ročnou históriou zaujíma stabilné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore s počtom absolventov 83 370, a to nielen aktuálnym počtom študentov takmer 8 tisíc a rozsiahlou ponukou akreditovaných študijných programov (175), ale najmä výraznou výskumnou a zahraničnou aktivitou založenou na rozsiahlej spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami a spoločnosťami. Na UNIZA sa každoročne rieši niekoľko desiatok vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov podporených aj z fondov EÚ, pričom mnohé z nich sú medzinárodné. Riešiteľský kolektív žiadateľa je prevažne zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (SvF UNIZA).  Sú to predovšetkým pracovníci Katedry technológie a manažmentu stavieb, Katedry geotechniky. Riešiteľský tím plánujeme doplniť o vysoko špecializovaných zamestnancov z iných katedier, prípadne aj iných fakúlt, podľa požiadaviek potreby zapojenia expertov, ktoré budú špecifikované v úvode riešenia projektu na spoločných stretnutiach riešiteľov oboch partnerov. Riešiteľský tím má reálne predpoklady na dosiahnutie a splnenie cieľov predloženého projektu. Vyplýva to z jeho odborného zamerania a doterajšej praxe. Výskumné aj pedagogické aktivity sú výrazne orientované na problematiku návrhu, výstavby, prevádzky a údržby cestných tunelov, s bohatou spoluprácou s praxou. Tieto zamerania sú na Stavebnej fakulte tradíciou z čias spoločného štátu, ktorá sa ďalej rozvíja a bude rozvíjať aj na základe riešenie predkladaného projektu. 

Hlavným cezhraničným partnerom je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), ktorá je verejnou vysokou školou univerzitného typu poskytujúca vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Už viac ako 170 rokov prepája technické, ekonomické a prírodovedné odbory v moderných študijných programoch, v súčasnosti je na univerzite 249 akreditovaných študijných programov. Vzdelávanie v oblasti geotechniky a podzemného staviteľstva, vrátane tunelového staviteľstva, má na univerzite viac ako 60-ročnú tradíciu. Katedra geotechniky a podzemného staviteľstva Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava v súčasnosti garantuje samostatný nadväzujúci magisterský študijný program Stavební inženýrství-Geotechnika a podzemní stavitelství a samostatný doktorský študijný program Geotechnika a podzemní stavitelství. V bakalárskom stupni vzdelávania sa pracovníci katedry podieľajú v rámci študijného programu Stavební inženýrství na realizácii špecializácie Geotechnika a podzemní stavitelství. Pracovníci katedry a fakulty sú zapojení do mnohých výskumných projektov, vrátane projektov zameraných do oblasti tunelového staviteľstva. Rozsiahla je taktiež spolupráca s geotechnickou praxou, výskumnými inštitúciami a ďalšími vysokoškolskými pracoviskami v ČR i v zahraničí. Katedra požární ochrany Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava dlhodobo garantuje multidisciplinárny bakalársky a magisterský študijný odbor/program Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, ktorý sa zameriava na prípravu odborníkov v oblasti bezpečnosti Českej republiky s odborným zameraním namiereným najmä na požiarnu ochranbu a likvidáciu mimoriadnych udalostí na všetkých úrovniach riadenia (taktického, prevádzkového a strategického). Pracovníci katedry sú zapojení do mnohých národných aj medzinárodných výskumných projektov zameraných obzvlášť na bezpečnostný výskum. V rámci spolupráce s technickou praxou sa zástupcovia katedry podieľajú na spracovaní bezpečnostnej dokumentácie cestných a železničných tunelov (napr. spracovanie analýzy rizík, požiarno-bezpečnostného riešenia stavby).