Srdečne pozývame študentov SvF UNIZA na seminár odborných prednášok k projektu TUNEDU, ktorý sa uskutoční dňa 20. apríla 2022 (streda) od 9:00 hod na pôde Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Podujatie organizuje Katedra technológie a manažmentu stavieb SvF UNIZA a Katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB-TUO v rámci spoločného cezhraničného projektu […]

Read More »