Tunelársky deň na VŠB-TUO

Srdečne pozývame študentov SvF UNIZA na seminár odborných prednášok k projektu TUNEDU, ktorý sa uskutoční dňa 20. apríla 2022 (streda) od 9:00 hod na pôde Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Podujatie organizuje Katedra technológie a manažmentu stavieb SvF UNIZA a Katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB-TUO v rámci spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ TUNEDU. Seminár je odborne zameraný na výstavbu cestných tunelov, geotechnický monitoring, projektovanie, BIM technológie, protipožiarnu bezpečnosť a riadenie procesu výstavby.

Seminár je prioritne určený pre študentov 1. ročníka IŠ v odbore IKDS a TMS. V prípade záujmu viac informácií na KTMS v miestnostiach AE015 a AE021 do 13.4.2022 12:00. Dopravu a občerstvenie počas dňa zabezpečujú organizátori.

Miesto konania:
miestnosti A106
Fakulta stavební(FAST)
Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava Poruba

Veríme, že po náročnom období v online priestore, bude mať toto podujatie v prezenčnej forme veľký úspech.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Plagát